Er wordt hier niet alleen gewerkt aan kennen en kunnen, maar ook aan sociale vaardigheden en motivatie. - Papa Jan
Onze speelplaats staat vol met toffe speeltuigen! - Alex

Meer informatie over ons opvoedingsproject

Hier vind je meer informatie over ons opvoedingsproject.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

HET OPVOEDINGSPROJECT: Samen willen wij een schoolgemeenschap uitbouwen waarin ieder zich thuis voelt en gelukkig kan zijn. Een schoolgemeenschap die zich continu inzet om kinderen – rekening houdend met hun individuele mogelijkheden – MAXIMALE KANSEN TE BIEDEN TOT VOLLEDIGE, HARMONISCHE ONTPLOOIING zodat ze geleidelijk bekwaam worden om in de hen-gegeven-wereld zelfstandig een eigen levensontwerp te ontdekken, in vrijheid te aanvaarden en te realiseren in open relatie met en in dienst van hun medemensen. We willen dit betrachten vanuit de christelijke levensvisie met het accent op “MENSWORDING” als schoolgemeenschap geïnspireerd door het Convent van Betlehem en geactualiseerd binnen de missie van VZW KITOS.

Hoe realiseren wij deze doelstelling?

Om deze doelstellingen te realiseren presenteert de school zich aan de kinderen, de ouders en de leerkrachten als een leergemeenschap, een leefgemeenschap en een geloofsgemeenschap .

Onze school is een leergemeenschap. We streven naar kwaliteitsonderwijs, waarbij we inzetten op de maximale ontplooiingskansen van het ’totale’ kind (hoofd, hart en handen). Omdat elk kind anders is en recht heeft op vorming aangepast aan zijn mogelijkheden, werkten we een intensief zorgbeleid uit. We zijn een dynamische school die blijft inzetten op deskundigheid én vernieuwing.

Onze school is een leefgemeenschap Onze school wil meer zijn dan een leer-instituut waar aan de ene kant de kinderen staan en aan de andere kant de directie en de leerkrachten. Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk loyaal samen. Naar analogie met een harmonisch gezin willen we een leefgemeenschap opbouwen waarin kinderen ook harmonisch kunnen opgroeien en zich tot zelfstandige persoonlijkheden kunnen ontwikkelen. We zorgen voor een gastvrije omgeving waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.

Onze school is een geloofsgemeenschap. Die bezieling bepaalt de levensstijl van onze school en is de basis van onze samenleving. Geloofsopvoeding is voor ons niet het opdringen van onze visie, maar het aanbieden en voorleven van de boodschap van Jezus, zoals we die leren kennen in het evangelie en de kerkgemeenschap die daaruit is voortgevloeid. In het besef dat het geloof een gave en geen moeten is, proberen wij onze kinderen respect bij te brengen voor de mensen die hen omringen, voor hun opinies en overtuiging. In dezelfde geest proberen we hen respect bij te brengen voor rechtvaardigheid en voor het eerlijk zoeken naar wat waar, goed en schoon is. We proberen hen ook diepgang en bezinning te leren stellen tegenover oppervlakkigheid en gemakkelijke vooroordelen en veroordelingen. Wij willen van onze school een plaats maken waar samengeleefd wordt, waar kinderen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God. Een school waar kinderen begeleid worden in hun tocht naar een consequente levenshouding.